PERMOHONAN PENGECUALIAN PEMBAYARAN CUKAI JUALAN UNTUK PENGIMPORT / MEMBELI BARANG DI BAWAH JADUAL A, PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018
APPLICATION FOR EXEMPTION FROM PAYMENT OF TAX ON IMPORT / PURCHASE GOODS UNDER SCHEDULE A, SALES TAX (PERSONS EXEMPTED FROM PAYMENT OF TAX) ORDER 2018

New Registration